Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „obchodní podmínky“)


I. Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu www.abckrmiva.cz je Centrum veterinární péče s.r.o., Lhotka 54, 560 02 Česká Třebová, IČ 28785789, DIČ: CZ-28785789 (dále jen prodávající).

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplívajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž předmětem je prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího.

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ale nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím.

Objednávka je elektronický formulář odeslaný kupujícím prostřednictvím internetového obchodu obsahující informace o kupujícím, prodávajícím, seznam objednaného zboží z nabídky internetového obchodu a celkovou kupní cenu.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.


II. Objednávání zboží

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Vyplněním a odesláním objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu kupující stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a objednávka se stává závaznou.

Objednávka je platná pouze při dodržení podmínky, že údaje uvedené kupujícím do objednávky jsou platné a pravdivé. V případě nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce má prodávající právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů. Pokud objednané zboží není momentálně skladem nebo není možné dodržet dodací dobu, bude prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky.

Po odeslání objednávky prodávající zašle kupujícímu na jím zadanou e-mailovou adresu informativní „Potvrzení o zaregistrování objednávky“. Tento informační e-mail kupujícího informuje pouze o tom, že prodávající jeho objednávku obdržel a nelze jej považovat za akceptaci zaslané objednávky. Potvrzením akceptace objednávky kupujícího je teprve vystavená faktura, kterou prodávající odešle kupujícímu.

Informace a údaje o zboží a jeho vyobrazení na internetových stránkách internetového obchodu jsou pouze informativní a nemusí se shodovat s oficiálními popisy výrobců.

III. Ceny a platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě sestávající z ceny zboží a ceny doručení – náklady na doručení zboží, pokud jsou kupujícímu účtovány – (dále jen „kupní cena“).

Cena zboží je cena uvedená na stránkách internetového obchodu prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Cena zboží je uvedena včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen zboží v internetovém obchodě. Ceny uvedené v objednávce jsou však po jejím odeslání kupujícím závazné a neměnné pro obě strany.

Cena doručení (dopravy) je různá podle druhu doručení a celkové ceny objednávky, a kupující si ji volí při vyplňování objednávky.

Způsoby platby v internetovém obchodě:
a) dobírkou,
b)hotově (při osobním odběru),
c)platba převodem na účet 2100108448/2010. Jako variabilní symbol uvede kupující číslo objednávky,
d)platba kartou.


Faktura vystavená prodávajícím bude kupujícímu zaslána V elektronické podobě nejpozději do 14 dnů od odeslání zboží. Faktura slouží jako daňový doklad.


IV. Dodací podmínky

Způsob dodání si určuje kupující při vyplňování objednávky. Prodávající poskytuje tyto způsoby dodání (doručení) zboží:
a) poštou
b) osobním odběrem
c) přepravní službou PPL.

Zboží expedujeme zpravidla do 24 hodin, doba expedice závisí na druhu objednaného zboží. Obvyklá dodací lhůta je proto uvedena zvlášť u každého zboží v katalogu internetového obchodu.

Zboží na skladě je obvykle expedováno do 24 hod.
Zboží s dostupností „1 – 2 pracovní dny“ je objednáno u dodavatele, který nám jej doručí za 1–2 pracovní dny a po doručení je expedováno zpravidla do 24hod.
Zboží s dostupností „3 – 5 pracovních dní“ je objednáno u dodavatele, který nám jej doručí za 3–5 pracovní dny a po jeho doručení je expedováno zpravidla do 24hod.
Zboží s dostupností „3 – 10 pracovních dní“ je objednáno u dodavatele, který nám jej doručí za 3–10 pracovní dní a po jeho doručení je expedováno zpravidla do 24hod.

Doručení poštou trvá obvykle 1 až 3 pracovní dny, kurýrní službou v pracovních dnech zpravidla do 24 hodin. Tato lhůta začíná běžet v případě platby dobírkou první pracovní den následující po dni, kdy byla objednávka kupujícímu potvrzena, u plateb bankovním převodem začíná lhůta běžet dnem připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné doručovatelem nebo chybně udanou adresou kupujícího nebo jím určeného příjemce. Stejně nenese odpovědnost za případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.
Pokud objednané zboží prodávající nemá momentálně na skladě, bude kupujícího o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem a pokud si to bude kupující přát, prodávající nabídne náhradní řešení nebo bezodkladně vrátí zaplacenou částku na účet, ze kterého kupující uskutečnil platbu, nejpozději do 14 dnů u platby převodem, nejpozději do 15. dne následujícího měsíce u plateb kartou.

Obsahem každé zásilky (dodávky) je objednané zboží a dodací list.

Kupující se zavazuje převzít objednané zboží. V případě nepřevzetí zboží nebo nezaplacení kupní ceny zboží zůstává u doručovatele nejdéle po dobu, kterou stanoví obchodní podmínky doručovatele, a to zpravidla 7 dní. V případě osobního odběru zůstává zboží u prodávající nejdéle po dobu 20 dnů od e-mailové výzvy kupujícímu k převzetí objednaného zboží.

Při nevyzvednutí zásilky je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží a jeho balením, které prodávající uhradil dopravci a kupující je povinen tyto náklady uhradit. Tento nárok vzniká i v případě nevyzvednutí zásilky, která splňovala podmínky pro dopravu zdarma.

Ceny za jednotlivé druhy doručení (dopravy) jsou závislé na cen a podmínek poskytnutých prodávajícímu doručovatelem a mohou se tedy měnit. Z těchto důvodů nejsou uváděny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, ale kupující má vždy možnost se seznámit s aktuálními cenami na stránkách internetového obchodu (výběrem odkazu „Doprava“). Při osobním odběru prodávající dopravu neúčtuje.

Objemné zásilky přesahující hmotnost 30 kg (včetně obalového materiálu) budou rozděleny do více zásilek.

V. Storno objednávky

Kupující může svou objednávku zrušit do 4 hodin od odeslání objednávky a to e-mailem na adresu: info@abckrmiva.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle: +420 774 742 123. V žádosti o zrušení objednávky je kupující povinen uvést své kontaktní údaje a číslo objednávky.

V případě, že kupující svou objednávku zruší po lhůtě 4 hodin od odeslání objednávky, prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu veškeré náklady způsobené tímto jednáním a kupující je tyto povinen uhradit.


VI. Záruční podmínky, reklamace a vrácení zboží

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěna nesrovnalost s původně objednaným zbožím (špatně zaslaný produkt ze strany e-shopu), je nutné informovat prodávajícího neprodleně po odhalení této skutečnosti, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky, před prvním použitím výrobku, na telefonním čísle +420 774 742 123 nebo e-mailem na adresu info@abckrmiva.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Reklamace poškozené zásilky
V případě poškození zásilky musí příjemce umožnit PPL se přesvědčit o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je příjemce povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal Zásilky, ve kterém mu byla Zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být Zásilka bez souhlasu PPL zničena nebo přepravována na jiné místo. U poškozených Zásilek je Příjemce povinen umožnit či zajistit možnost ohledání Zásilky také zástupci pojišťovny PPL. Odesílatel si je vědom toho, že pokud nesplní své povinnosti v tomto odstavci, nemusí být dostatek důkazů o vzniku škody, což může vést až k odmítnutí reklamace.
Podání "Reklamace poškozené zásilky" musí příjemce učinit e-mailem s přiloženou fotodokumentací.
Každá poškozená zásilka musí být vyfocena dle návodu:

Fotodokumentace zásilky dle přiloženého návodu
a) celkový pohled na vnější obal
b) detail obalu v místě poškození
c) adresní etiketa PPL/DHL
d) výplně a umístění zboží v balení
e) poškozené zboží

Reklamace
Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, je kupující povinen s přepravcem vyhotovit záznam o poškození a kupujícímu bude po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva z dodávky nebo dodán jiný bezvadný výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo viditelné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky, před prvním použitím výrobku, na telefonním čísle +420 774 742 123 nebo e-mailem na adresu info@abckrmiva.cz. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zásilky zaviněné doručovatelem. Jakékoliv pozdější reklamace obsahu zboží a fyzického porušení zboží nebudou akceptovány.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat si záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

V případě reklamace, kupující zašle prodávajícímu reklamované zboží, a to doporučeně s pojištěním, jinak prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě k němu. Zásilky zaslané na dobírku, stejně tak jako zásilky posílané kupujícím na náklady prodávajícího prodávající nepřebírá.

Dnem odeslání reklamovaného zboží začíná běžet 30denní reklamační doba, o způsobu jejího vyřízení bude kupující informován. V případě oprávněné reklamace – prodávající zajistí odstranění závady na výrobku na své náklady. Pokud odstranění vady není možné, prodávající po dohodě s kupujícím použije jednu z následujících možností: výrobek vymění za nový (1), za jiné zboží (2) nebo poskytne slevu z ceny (3), nebo kupujícímu vrátí peníze (4). Ze záruky jsou vyjmuty vady a poškození výrobku, které vznikly nesprávným zacházením (např. pádem výrobku), používáním (zejména používáním v rozporu s návodem k použití nebo účelem použití) nebo ošetřováním výrobku (zejména svémocným nebo neautorizovaným rozebíráním, opravováním nebo upravováním výrobku).

Kupující má právo na odstoupení od smlouvy dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v takovém případě je povinen vrátit zboží spolu s dokladem o nákupu poštou, kurýrní službou nebo osobně na adresu prodávajícího. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.

Prodávající vrátí kupujícímu peníze do 14 dnů ode dne doručení vráceného zboží.

VII. Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů kupujícího prodávajícímu je dobrovolné. Zaregistrováním v internetovém obchodě nebo vyplněním a odesláním objednávky bez registrace kupující poskytuje prodávajícímu své osobní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu trvalého bydliště / doručení včetně PSČ). Prodávající potřebuje tyto údaje znát, aby mohl objednávku kupujícího vyřídit a zpracovat v účetním a fakturačním systému. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Kupující poskytuje prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování a uchování svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro obchodní činnosti prodávající, který je bude zpracovávat v informačních systémech a to na dobu neurčitou nebo do doby, kdy tyto osobní údaje prodávající na telefonickou nebo písemnou žádost kupujícího vyřadí z databáze internetového obchodu. Prodávající provede změnu na základě žádosti kupujícího nejpozději do 30 dnů od jejího doručení nebo podání. Veškeré osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu jsou chráněny před zneužitím třetí osobou a nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky jako jsou např. banky a doručovatel (dopravce), a to výhradně v nutném rozsahu jejich činnosti na vyřízení objednávky (např. jméno, adresa, číslo účtu).

VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění a rozsahu uvedeném na stránkách internetového obchodu v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před vyplněním objednávky a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem nebo používáním výrobku zakoupeného v internetovém obchodě, v případě, že tento výrobek byl použit v rozporu s pokyny a návodem k obsluze stanovených výrobcem či dodavatelem. Stejně prodávající neodpovídá za škody způsobené provozem nebo používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají stanovenému výrobku (např. nevhodná teplota, vlhkost, chemické prostředí či mechanické vlivy prostředí) nebo za škody způsobené nesprávným ošetřováním výrobku nebo jeho zanedbáním.

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. V návrhu musí být identifikovány strany sporu, musí obsahovat úplné a srozumitelné vylíčení skutečností, musí být uvedeno, čeho se navrhovatel (spotřebitel) domáhá, uvedeno datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé, návrh musí být datován a podepsán. Návrh musí dále obsahovat prohlášení, že v dané věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zák. o ochraně spotřebitele. K návrhu se dále přikládá doklad o tom, že spor se nepodařilo vyřešit mezi spotřebitelem a prodávajícím přímo (např. zamítnutí reklamace). Návrh lze podat i elektronicky přímo na internetových stránkách příslušného subjektu mimosoudního řešení sporu. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku, ode dne kdy uplatnil spotřebitel právo u prodávajícího poprvé. V průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nemusí být jeho strany (spotřebitel a prodávající) právně zastoupeny. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu není zpoplatněno, strany sporu si ale svoje náklady nesou samy.

Platforma pro řešení sporů online http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění těchto obchodním podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30. srpna 2022.